Pośrednictwo finansowe, wchodzi w skład działalności usługowej, i zajmuje się ono pośrednictwem pieniężnym. Do zadań pośrednictwa finansowego należą: gromadzenie środków pieniężnych, papierów wartościowych oraz ich ponowna dystrybucja. Samo pośrednictwo finansowe rozumie się jako wyrównywanie popytu i podaży kapitału pieniężnego o zróżnicowanej strukturze czasowej, walutowej, kwotowej i przestrzennej.

Instytucje pośrednictwa finansowego różnią się rodzajem ponoszonego ryzyka i sposobem przenoszenia tego ryzyka na swoich inwestorów:

Banki depozytowo-kredytowe – ponoszą ryzyko kredytowe, walutowe i stopy procentowej
Instytucje ubezpieczeniowe – ponoszą ryzyko ubezpieczeniowe, kredytowe, stopy procentowej i walutowe.
Instytucje pożyczkowe – ponoszą ryzyko kredytowe, stopy procentowej i walutowe.
Fundusze emerytalne i inwestycyjne – przenoszą własne ryzyka kredytowe na inwestorów
Fundusze venture capital i private equity – przenoszą własne ryzyka kredytowe na inwestorów
Instytucje rynków finansowych – giełdy, maklerzy, doradcy inwestycyjni itp. – nie ponoszą ryzyka kredytowego